Tovar

Aké kroky by mali sprevádzať prevod obchodného podielu?

Za obchodný podiel v spoločnosti je možné považovať všetky práva a povinnosti, ktoré vlastnia jednotliví spoločníci. Tieto práva vlastní každý spoločník a vymeriavajú sa podľa toho, akým veľkým podielom sa daný človek na spoločnosti podieľa, a aký veľký bol pomer jeho vkladu v rámci skladania základného imania. Spoločnosť môže tento obchodný podiel prevádzať aj na iné osoby, pričom buď je touto osobou ďalší spoločník, alebo úplne iná tretia osoba, ktorá vo firme nevystupuje. Osoba, na ktorú sa obchodný podiel prevádza môže byť fyzická, ale rovnako môže ísť aj právnickú osobu.

prevod obchodného podielu

Samotný prevod obchodného podielu Ezmluva však musí byť umožnený prostredníctvom Zakladateľskej listiny alebo Spoločenskej zmluvy. Pokiaľ prevod podielu nie je v týchto zakladateľských dokumentoch uvedený, nie je možné ho zrealizovať. Pri prevode sa môžu následne zainteresované zmluvné strany dohodnúť, či pôjde odplatný alebo bezodplatný prevod.

veľkosť obchodného podielu

K akémukoľvek prevodu, či už na ďalšieho spoločníka, alebo na inú osobu, ktorá vo firme nevystupuje, je potrebné mať k tomuto kroku získaný súhlas od Valného zhromaždenia spoločnosti. Čo sa týka konkrétneho postupu a krokov, ktoré je nevyhnutné počas prevodu podielu splniť, úplným základom je príprava dokumentov. Konkrétne sa jedná o tieto dokumenty: rozhodnutie od Valného zhromaždenia vo forme zápisnice alebo v prípade jedného zakladateľa jeho rozhodnutie, prezenčná listina všetkých prítomných spoločníkov, ak je to potrebné súhlas od správcu dane, kompletná Spoločenská zmluva alebo Zakladateľská listina a najdôležitejšie – Zmluva o prevode obchodného podielu. Keď sú všetky vymenované dokumenty hotové a správne vyplnené, prechádza sa k podaniu Návrhu na zápis zmien v Obchodnom registri. Po zrealizovaní zápisu do Obchodného registra sa prevod obchodného podielu považuje oficiálne prepísaný a jeho vlastníkom je tým pádom oficiálne ďalší spoločník alebo tretia osoba.