Kto patrí do registra partnerov verejného sektora?

Kto patrí do registra partnerov verejného sektora?

Úvodom si povedzme, čo vlastne je Register partnerov verejného sektora (ďalej v texte len „RPVS“) je to informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje o partneroch verejného sektora a ich konečných užívateľoch výhod a oprávnených osobách. Register bol zriadený s cieľom zvýšiť transparentnosť právnych vzťahov, do ktorých vstupuje verejný sektor tým, že odkrýva vlastnícke a riadiace štruktúry.

 

Register parterov verejného sektora (ďalej v texte len „RPVS“) prebral register konečných užívateľov výhod, ktorý v zmysle platných právnych predpisov viedol do 31. januára 2017 Úrad pre verejné obstarávanie, a osoby zapísané v registri konečných užívateľov výhod sa považujú za osoby zapísané v RPVS.

 

Je dôležité povedať, že už aj zaregistrované osoby v registri Úradu pre verejné obstarávanie majú povinnosť do 31. júla 2017 zabezpečiť overenie identifikácie konečných užívateľov výhod. Nesplnenie tejto povinnosti v určenej lehote bude mať za následok automatický výmaz z RPVS, čo súčasne znamená, že takto vymazané osoby si nebudú môcť nárokovať od verejného sektora peňažné a iné plnenia.

 

Partnerom verejného sektora je fyzická osoba a právnická osoba, ktorá prijíma od štátu, samosprávy a iných subjektov verejného sektora peňažné plnenie alebo majetok nad zákonom určený limit.

 

Do registra sa ďalej povinne zapisujú – pri zohľadňovaní finančných limitov – tie osoby, ktoré uzatvárajú zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa predpisov o verejnom obstarávaní, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí majú uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou, osoba na ktorú je postúpená alebo inak prevedená pohľadávka voči štátu alebo subjektom verejného sektora, ako aj subdodávatelia. Partnerom verejného sektora sú aj zdravotné poisťovne, atď.

Subjekty, ktoré prijímajú finančné prostriedky alebo iné plnenie, ktorého predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva z verejných zdrojov nad zákonom stanovený limit, ako aj ďalšie zákonom určené osoby, majú povinnosť zapísať sa resp. registrovať sa podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako zákon o registri partnerov verejného sektora) do registra partnerov verejného sektora, pričom legislatíva následne tieto subjekty označuje ako partnerov verejného sektora s jasne definovanými zákonnými povinnosťami.

writing-1149962_960_720

Bez zápisu v registri partnerov verejného sektora nebude mať partner verejného sektora prístup k verejným zdrojom a nebude mať ani možnosť úspešne sa uchádzať o ich získanie.

Partner verejného sektora (ďalej len „PVS“) môže iniciovať svoj výmaz z registra partnerov verejného sektora z vlastnej iniciatívy, t.z. ide o tzv. dobrovoľný výmaz. V praxi to znamená, že jedine oprávnená osoba PVS podá v registri partnerov verejného sektora návrh na výmaz z tohto registra. (napr. z dôvodu, že PVS už neprijíma z verejných zdrojov finančné prostriedky, preto žiada o svoj dobrovoľný výmaz z registra partnerov verejného sektora). K výmazu PVS však môže dôjsť aj bez návrhu a to na základe uvedenia nesprávnych, neúplných a nepravdivých údajov o konečnom užívateľovi výhod, čo vyplýva z ustanovenia § 12 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o RPVS“).

Neopomenuteľnou súčasťou tohto druhu výmazu PVS z RPVS je zároveň aj rozhodnutie o vylúčení v zmysle ustanovenia § 13a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“), kde sú obsiahnuté podmienky a následky rozhodnutia o vylúčení. 

Vyššie uvádzaný výmaz PVS z RPVS taktiež zakladá aj oprávnenie štátu odstúpiť od zmluvy, možnosť neplniť zmluvu bez toho, aby sa štát dostal do omeškania. 

V zmysle ustanovenia §13a  zákona o RPVS ak registrujúci orgán vykoná výmaz PVS v konaní o kvalifikovanom podnete alebo po tom, ako mu bola uložená pokuta v zmysle ustanovenia § 13a ods. 2 zákona o RPVS, nemôže byť do RPVS zapísaný počas lehoty dvoch rokov od jeho výmazu. Uvedené platí aj vtedy, ak PVS nie je zapísaný v RPVS a to ku dňu právoplatnosti rozhodnutia v zmysle ustanovenia § 12 ods. 8 zákona RPVS, t.z., že ak v priebehu konania o overení pravdivosti a úplnosti údajov o konečnom užívateľovi výhod zapísaných v PRVS dôjde k výmazu PVS na návrh oprávnenej osoby, registrujúci orgán toto konanie dokončí a podľa záverov následné príjme rozhodnutie. 

muž s laptopom

Zápis do registra partnerov verejného sektora ako i plnenie ďalších súvisiacich zákonných povinností však musí zabezpečiť tzv. oprávnená osoba podľa zákona, ktorou môže byť len advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor alebo daňový poradca so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike.