Písomky z matiky

Domů
Písomky z matiky
Matematické portály
Matematické zaujímavosti
Online testíky a hry
Internetový kvíz
Bonus
www.listy.tanika.sk
www.informatika.tanika.sk

Nájdete tu písomky, pracovné listy a prezentácie z matematiky. Materiály sú využívané aj na škole s vysokým percentom žiakov zo sociálne slabého prostredia, preto sú niektoré materiály menej náročné.

 

Vyberte si ročník:

bullet

5. ročník                    

bullet

6. ročník                 Všetky textové materiály sú uložené vo formáte pdf.

bullet

7. ročník                 Tu si môžete stiahnuť program Adobe Reader na ich otvorenie.  

bullet

8. ročník             

bullet

9. ročník                  Environmentálna výchova v matematike

 

5. ročník

Hovor len, ak to, čo chceš povedať, je múdrejšie ako mlčanie.
Odrážka

Prirodzené čísla - úvod, sčítanie, odčítanie

Odrážka

Prirodzené čísla - násobenie, delenie, deliteľnosť, súhrn

Odrážka

Geometria a meranie

 

 

Späť na začiatok

 

6. ročník

Je chybou, že slová považujeme za dôležitejšie ako skutky.
Odrážka

Desatinné čísla. Počtové výkony s desatinnými číslami

Odrážka

Obsah obdĺžnika a štvorca

Odrážka

Uhol a jeho veľkosť. Operácie s uhlami

Odrážka

Kombinatorika v úlohách

 

 

Späť na začiatok

7. ročník

Genialita je percento inšpirácie a 99 percent vytrvalosti.

Odrážka

Úvod k zlomkom

Odrážka

Racionálne čísla

Odrážka

Percentá

Odrážka

Kváder a kocka

Odrážka

Pomer. Priama a nepriama úmernosť

 

 

Späť na začiatok

 

8. ročník

Najlepším tréningom mozgu je riešenie problémov.
Odrážka

Opakovanie: Celé číslaObjem a povrch hranolaVýraz, Lineárne rovnice, Trojuholník, Štvoruholníky, Stredová a osová súmernosť

Odrážka

Mocniny, odmocniny. Úprava celistvých

Odrážka

 algebraických výrazov

Odrážka

Pytagorova veta

Odrážka

Kruh. Kružnica

Odrážka

Lineárne rovnice a nerovnice

Odrážka

Riešenie konštrukčných úloh

Odrážka

Funkcia

Odrážka

Školské úlohy a výstupné testy

 
 
Späť na začiatok

9. ročník

Kto nič nevie, musí veriť všetkému.

 

Odrážka

Opakovanie a prehĺbenie učiva z 8. ročníka

Odrážka

Úprava algebraických výrazov

Odrážka

Podobnosť trojuholníkov

Odrážka

Riešenie lineárnych rovníc a ich sústav

Odrážka

Goniometria ostrého uhla

Odrážka

Funkcie

Odrážka

Objem a povrch telies

Odrážka

Kombinatorika, štatistika, pravdepodobnosť

Odrážka

Školské úlohy, výstupné testy, testovanie

 

 

Späť na začiatok

 Najťažšia vec  na domácich úlohách  z matematiky je to,  aby sa otec s mamou zhodli na rovnakom výsledku.

 

 

 

Domů | Písomky z matiky | Matematické portály | Matematické zaujímavosti | Online testíky a hry | Internetový kvíz | Bonus | www.listy.tanika.sk | www.informatika.tanika.sk

Na otázky ohľadne tohto webu odpovie [tanika@modernyucitel.net].
Posledná aktualizácia: 27. 12. 2012